Privacyverklaring k.v. Olympia

Dit is een privacyverklaring van KV Olympia, gevestigd te Twijzel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40001794. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Je persoonsgegevens worden door Olympia verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Om het lidmaatschap te kunnen registeren;
– Om de wedstrijdadministratie uit te voeren;
– Om de vrijwilligersorganisatie te kunnen beheren;
– Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen versturen.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres;
– Eventueel E-mailadres ouder/verzorger;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer(s);
– KNKV relatiecodes;
– IBAN-rekeningnummer.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
– het lidmaatschap te effectueren;
– nieuwsbrieven te verzenden;
– contact met u op te nemen of te onderhouden.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met het bestuur van KV Olympia via bestuur@kvolympia.nl voor:
– meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
– vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
– inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
– correctie, beperking of overdracht van uw gegevens;
– bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door KV Olympia.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN
4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden: De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de leden- en wedstrijdadministratie;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

4.2 Foto’s
Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op internet, apps of social media tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

7. VRAGEN
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
KV Olympia
Optwizel 3
9286 EA
Twijzel
bestuur@kvolympia.nl

Toestemmingsformulier

Het toestemmingsformulier van KV Olympia vindt u hier, bent u nieuw lid bij de vereniging dan vragen wij u dit formulier in te leveren bij onze secretaris L. Dijkstra.