Organisatie

Techn. Commissie (TC)SponsorCommissie (SC)
Jan SmedingSjoukje Tadema of Gerard Land
Optwizel 1opperkoatsterwei 7
9286 AE Twijzel9288 GJ Kootstertille
0511-541219sponsorcommissie@kvolympia.nl
KantineCommissie(KC)ActiviteitenCommissie(AC)
Bartele DijkstraMarieke de Jong
BoppelannenMounewei 15
9286 GH Twijzel9286 EH Twijzel
0511-5423480511-543226
Wedstr. Secretaris (WS)Wedstr. Secretaris Jeugd (WSJ)
Theo DijkstraFokke Weening
Optwizel 59Tsjerkelân 13
9286 EB Twijzel9286 GN Twijzel
0511-5428450651104227
Kantine beheer (KB)‘t Wezelinkje
Christien DijkstraKarst Jan Pool
Mounewei 45Opperkoasterwei 11
Twijzel9288 GJ Koostertille
06496667410511-46158594
Trainer Selectie MateriaalCommissie (MC)
Sietse DijkstraSimon Geerlings
warmoltsstrjitte 53Optwizel 78
9281 PL Harkema9286 EG Twijzel
06-460100350511-541221
JeugdCommissie (JC)Club 50 euro
Fokke WeeningSjoukje Tadema
Tsjerkelân 13opperkoatsterwei 7
9286 GN Twijzel9288 GJ Kootstertille
06511042270629338217
ScheidsrechterszakenKangoeroe Klup
Lucy WedzingaAnnet Hoeksma – de Bruin
Meekmastraat 25De Reiden 10
9108 MS Broeksterwoude9287 MX Twijzelerheide
0511-4208720511-446251
Website Beheer (WB)
Gerard Land
Frisostrjitte 25
9288 BV Kootstertille
webmaster@kvolympia.nl