Organisatie

Techn. Commissie (TC) SponsorCommissie (SC)
Sees Tadema Liekele Dijkstra
Opperkoatsterwei 7 optwizel 3
9288 GJ Kootstertille 9286 EA Twijzel
sc@kvolympia.nl
 tc@kvolympia.nl
JeugdCommissie (JC) ActiviteitenCommissie(AC)
Annet Hoeksma Marieke de Jong
de Reiden 10 Mounewei 15
9287 MX Twijzelerheide 9286 EH Twijzel
   
 jc@kvolympia.nl
Wedstr. Secretaris (WS) Wedstr. Secretaris Jeugd (WSJ)
Theo Dijkstra Fokke Weening
Optwizel 59 Tsjerkelân 13
9286 EB Twijzel 9286 GN Twijzel
Kantine beheer (KB) ‘t Wezelinkje
Christien Dijkstra Petra van den Broek
Mounewei 45 Opperkoasterwei 11
Twijzel 9288 GJ Koostertille
wezelinkje@gmail.com
Trainer Selectie MateriaalCommissie (MC)
Renze Miedema Simon Geerlings
Optwizel 78
9286 EG Twijzel
Club van 50 euro Website beheer (WB)
Gerard Land Sjoukje Tadema
Frisostrjitte 25
9288 BV Kootstertille
sc@kvolympia.nl bestuur@kvolympia.nl
Scheidsrechterszaken Kangoeroe Klup
Lucy Wedzinga Annet Hoeksma – de Bruin
Meekmastraat 25 De Reiden 10
9108 MS Broeksterwoude 9287 MX Twijzelerheide
jc@kvolympia.nl