Organisatie

Techn. Commissie (TC)SponsorCommissie (SC)
Sees TademaLiekele Dijkstra
Opperkoatsterwei 7optwizel 3
9288 GJ Kootstertille9286 EA Twijzel
0511-543326sponsorcommissie@kvolympia.nl
 tc@kvolympia.nl
JeugdCommissie (JC)ActiviteitenCommissie(AC)
Annet HoeksmaMarieke de Jong
de Reiden 10Mounewei 15
9287 MX Twijzelerheide9286 EH Twijzel
0511-4475140511-543226
 jc@kvolympia.nl 
Wedstr. Secretaris (WS)Wedstr. Secretaris Jeugd (WSJ)
Theo DijkstraFokke Weening
Optwizel 59Tsjerkelân 13
9286 EB Twijzel9286 GN Twijzel
0511-5428450651104227
Kantine beheer (KB)‘t Wezelinkje
Christien DijkstraPetra van den Broek
Mounewei 45Opperkoasterwei 11
Twijzel9288 GJ Koostertille
0649666741wezelinkje@gmail.com
Trainer Selectie MateriaalCommissie (MC)
Tjeerd van der TuinSimon Geerlings
Optwizel 78
9286 EG Twijzel
0513-4647340511-541221
 0639677955
Website Beheer (WB)Club 50 euro
Gerard LandSjoukje Tadema
Frisostrjitte 25opperkoatsterwei 7
9288 BV Kootstertille9288 GJ Kootstertille
webmaster@kvolympia.nl0629338217
ScheidsrechterszakenKangoeroe Klup
Lucy WedzingaAnnet Hoeksma – de Bruin
Meekmastraat 25De Reiden 10
9108 MS Broeksterwoude9287 MX Twijzelerheide