Organisatie

Techn. Commissie (TC) SponsorCommissie (SC)
Sees Tadema Liekele Dijkstra
Opperkoatsterwei 7 optwizel 3
9288 GJ Kootstertille 9286 EA Twijzel
0511-543326 sc@kvolympia.nl
 tc@kvolympia.nl
JeugdCommissie (JC) ActiviteitenCommissie(AC)
Annet Hoeksma Marieke de Jong
de Reiden 10 Mounewei 15
9287 MX Twijzelerheide 9286 EH Twijzel
0511-446251 0511-543226
 jc@kvolympia.nl
Wedstr. Secretaris (WS) Wedstr. Secretaris Jeugd (WSJ)
Theo Dijkstra Fokke Weening
Optwizel 59 Tsjerkelân 13
9286 EB Twijzel 9286 GN Twijzel
0511-542845 0651104227
Kantine beheer (KB) ‘t Wezelinkje
Christien Dijkstra Petra van den Broek
Mounewei 45 Opperkoasterwei 11
Twijzel 9288 GJ Koostertille
0649666741 wezelinkje@gmail.com
Trainer Selectie MateriaalCommissie (MC)
Renze Miedema Simon Geerlings
Optwizel 78
9286 EG Twijzel
0511-541221
Club van 50 euro Website beheer (WB)
Gerard Land Sjoukje Tadema
Frisostrjitte 25
9288 BV Kootstertille
sc@kvolympia.nl bestuur@kvolympia.nl
Scheidsrechterszaken Kangoeroe Klup
Lucy Wedzinga Annet Hoeksma – de Bruin
Meekmastraat 25 De Reiden 10
9108 MS Broeksterwoude 9287 MX Twijzelerheide
jc@kvolympia.nl