Organisatie

Techn. Commissie (TC) SponsorCommissie (SC)
Jan Smeding Sjoukje Tadema of Gerard Land
Optwizel 1 opperkoatsterwei 7
9286 AE Twijzel 9288 GJ Kootstertille
0511-541219 sponsorcommissie@kvolympia.nl
KantineCommissie(KC) ActiviteitenCommissie(AC)
Bartele Dijkstra Marieke de Jong
Boppelannen Mounewei 15
9286 GH Twijzel 9286 EH Twijzel
0511-542348 0511-543226
Wedstr. Secretaris (WS) Wedstr. Secretaris Jeugd (WSJ)
Theo Dijkstra Fokke Weening
Optwizel 59 Tsjerkelân 13
9286 EB Twijzel 9286 GN Twijzel
0511-542845 0651104227
Kantine beheer (KB) ‘t Wezelinkje
Christien Dijkstra Karst Jan Pool
Mounewei 45 Opperkoasterwei 11
Twijzel 9288 GJ Koostertille
0649666741 0511-46158594
Trainer Selectie MateriaalCommissie (MC)
Sietse Dijkstra Simon Geerlings
warmoltsstrjitte 53 Optwizel 78
9281 PL Harkema 9286 EG Twijzel
06-46010035 0511-541221
JeugdCommissie (JC) Club 50 euro
Fokke Weening Sjoukje Tadema
Tsjerkelân 13 opperkoatsterwei 7
9286 GN Twijzel 9288 GJ Kootstertille
0651104227 0629338217
Scheidsrechterszaken Kangoeroe Klup
Lucy Wedzinga Annet Hoeksma – de Bruin
Meekmastraat 25 De Reiden 10
9108 MS Broeksterwoude 9287 MX Twijzelerheide
0511-420872 0511-446251
Website Beheer (WB)
Gerard Land
Frisostrjitte 25
9288 BV Kootstertille
webmaster@kvolympia.nl